Hledám
Hledat
Zavřít

Farní kostel sv. Vilibalda

St. Willibald, Oberösterreich, Österreich
Pohnutá historie kostela a farnosti
Není přesně známo, kdy byl kostel postaven, ale předpokládá se, že pochází z konce 15. - počátku 16. století. Vždy se jednalo o kostel zasvěcený franskému biskupovi Willibaldovi. Majestátní, dvoulodní, pozdně gotický halový kostel má tzv. schöndorfský typ klenby (1476). Na počátku 18. století, po zmatcích války o španělské dědictví, byl gotický kostel renovován.
Pohnuté dějiny kostela a fary:
Kdy přesně byl kostel postaven, není známo, lze se domnívat, že stavba byla provedena na konci 15. a na začátku 16. století. Od nepaměti to byl chrám zasvěcený franckému biskupu Vilibaldovi. Rozlehlá, dvoulodní síň kostela byla zaklenuta roku 1476. Na počátku 18. století, po nepokojích válek o španělské dědictví, byl gotický kostel obnoven.
Roku 2005 byl zrenovován pozdně gotický hlavní portál a roku 2006 i novogotická brána.
V roce 1715 položil Josef Hartl, zednický mistr města Schärding, novou dlažbu, na kterou bylo z Halleinu dovezeno 900 kamenů. Roku 1732 uhodil do kostela blesk, čímž byla značně poškozena věž i střecha. Zásahem blesku utrpěly i tři krásné zvony a věžní hodiny. Bylo tak nutné poškozenou věž snést a vyzdít ji znovu, osadit novou zvonici i novou kopuli. Dále byly pořízeny tři nové zvony, nové hodiny a španělský kříž s měděnou hlavicí. Roku 1733 rozhodla tehdejší duchovní rada, že bude věž zastřešena mědí, kterou dodal a položil klempíř Franz Wiesmayer.
V roce 2004 byla věži navrácena barokní malba, také na ciferníku věžních hodin.

Podle zvyklostí v zadávání uměleckých zakázek bavorsko-kurfiřtských zemských soudů se lze domnívat, že mistr ze Schärdingu dokončil i zbytek stavby věže. Kostel se brzy stal cílem poutníků. Když přicházeli také o nedělích a nekonala se žádná bohoslužba, zavládla nespokojenost, takže roku 1752 musel každou druhou neděli do kostela přijíždět farář z Raabu, aby v kostele slavil mši svatou. Až při návštěvě císaře Františka Josefa II. v roce 1782 byl sv. Vilibald prohlášen za samostatnou farnost. Tehdejší klášter Suben musel dát k dispozici duchovního a převzít náklady na jeho ubytování a plat. Až sankce 100 zlatých přiměla probošta k poslušnosti. Roku 1881 byl kostel i jeho věž opět poškozen požárem, který vypuknul v blízkém hostinci. Kostel byl pak kompletně sanován a vybaven novým inventářem v letech 1899 až 1912. 1908 a 1909 byla vsazena nová okna, vyrobena Pennerem a Schürrerem a financována darem Marie Faschangové a rodiny Hintermaierovy.

Patron kostela, sv. Vilibald, je vyobrazen na oltářním obraze. Oba jeho sourozence, Wunibalda a Walpurgu, znázorňují dvě sochy v životní velikosti. Svatý Vilibald se narodil kolem roku 700 ve Wessexu (jižní Anglie), zemřel 7.7.787. V letech 705 a 720 pobýval v klášteře Waltham (dnes Bishops-Waltham). Kolem roku 720 opustil Anglii a vydal se na zbožné poutě, které ho zavedly do Říma, Palestiny a dalších biblických krajů i do Konstantinopole. Následně žil deset let v klášteře Montecassino, až jej roku 739 papež Řehoř III. vyslal do německé mise, vedenou Bonifácem, takže se dostal do Eichstättu. Roku 740 přijal kněžské svěcení a o rok později se stal biskupem. Wilibald založil roku 752 opatství Heidenheim, 754 konvent Solas v Solnhofenu a v letech 742 až 743 se účastnil synody Concilium Germanicum a v roce 762 synody v Attigny. Z Eichstättu organizoval rozsáhlou misionářskou činnost mezi Bavory, Franky a Šváby.

Hlavní oltář
Oltářní obraz znázorňuje sv. Vilibalda ukazujícího na krucifix. Výjev namaloval Sebastián Schönhofer ze Schärding v 18. století. Plátno odborně restaurovali Mag. Peter Purkhart a Mag. Wolfgang Gruber v roce 2006. Od roku 1954 jsou vedle obrazu umístěny sochy v životní velikosti, představující sv. Walpurgu a sv. Wunibalda. Plastiky byly vytvořeny kolem roku 1700. Pozdně barokní tabernákl pochází z druhé čtvrtiny 18. století a pochází z kaple v Naarnu. Obětní stůl zakoupil kolem roku 1960 obchodník se starožitnostmi z Prambachkirchenu. Roku 2006 byl hlavní oltář kompletně zrenovován restaurátorem Wolfgangem Hebenstreitem. S tímto spojené výdaje převzal svaz zlatočepičářek St. Wilibald.

Postranní oltáře
Postranní oltáře byly pořízeny v letech 1960-61, protože novogotické nástavce byly předtím prodány. Novogotické oltářní mensy z roku 1901 ale zůstaly zachovány.
Na levém oltáři se nachází Madona s děťátkem ze studniční kaple St. Jakob (Královna Nebes z třetí čtvrtiny 17. století). Tabernákl s točitými sloupky a vystupující římsou pochází z 18. století z farního kostela Goldwörth (okres Urfahr Umgebung).
Na pravém oltáři je znázorněn výjev z Kalvárie. Krucifix z druhé poloviny 18. století byl pro kostel zakoupen roku 1913 jako misijní kříž. Postavy Marie a Jana ze třetí čtvrtiny 18. století pocházejí z Esternbergu.

Kazatelna
Jedná se o josefínskou kazatelnu od sochaře Thomase Jordana, zhotovenou v poslední čtvrtině 18. století. Na okrouhlém ostění se nachází reliéf Dobrého pastýře a profil bust svatých Petra a Pavla, připomínající hlavy imperátorů. Na stříšce je umístěno tempietto a anděl s deskami Božích přikázání.
Svatí Flip a Jakub
Také tyto obě sochy sem byly přemístěny ze studniční kaple St. Jakob roku 1970. Jsou regotizované, v jádru pocházejí z první čtvrtiny 17. století.

Dřevěná kruchta s obrazy 14 Svatých pomocníků
V západním klenebním poli kostela se nachází dřevěná kruchta, pořízená začátkem 20. století. Pozdně barokní obrazy znázorňují 14 Svatých pomocníků, zleva: Diviš, Blažej, Erasmus, Jiří, Kryštof, Pantaleon, Vít, Akátius, Eustach, Cyriak, Jiljí, Kateřina, Barbora a Markéta.
Varhany postavil roku 1863 Josef Breinbauer, 1898 byly upraveny Leopoldem Breinbauerem a zrenovovány roku 1971 a 1998. V zazděném západním výklenku pod lomeným obloukem věže se nachází skupina „Olivetská hora“, kterou vytvořil sochař z Grödenu Leopold Maroder roku 1905. V rámci renovace 2007 byla skupina soch konzervována restaurátorem Hebenstreitem nákladem místního kulturního svazu.
Prohlídky je možno objednat na tel. čísle: 0664/5166641.

  • stále otevřeno (24/7)
  • vstup volny

Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.

kontakt & servis


Farní kostel sv. Vilibalda
St. Willibald 31
4762 St. Willibald

telefon +43 7762 2900
mobilní +43 664 5166641
E-Mail r.windpessl@aon.at
web www.sankt-willibald.at
http://www.sankt-willibald.at

kontaktní osoba
Ing. Rudolf Windpeßl

Mluvíme následujícími jazyky

německý

powered by TOURDATA